plán odborné přípravy 2017

 

 
 
 

Plán termínů a témat školení členů JSDHO Braňany na rok 2017

 

-         
Základní zaměření pravidelné odborné přípravy
členů JSDHO , které vychází z přílohy SIAŘ ředitele HZS Ústeckého kraje č.
8 ze dne 31. Ledna 2017 (částka 8/2017)

-         
Účast na pravidelné odborné přípravě je nutná,
stvrzuje se podpisem po seznámení jednotlivých témat, vše vychází
z vyhlášky č. 247/2001 Sb. O organizaci a činnosti JPO - odborná
způsobilost, § 36.

-         
Jednou za kalendářní rok je nutné odborné
přezkoušení každého člena z probraných témat, kdy toto bude probíhat
v měsíci listopad/prosinec 2017

březen 2017

-         
28.3.2015 od 17:00 hod

-         
29.3.2015 od 17:00 hod (náhradní termín)

o  
Školení BOZP

o  
Program PORTALL pro jednotky SDH obcí (T STS, T
a CHS, ST, VJ, VD)

§ 
Práce s programem

§ 
Naplňování databáze

o  
Uchování důkazů pro ZPP, zásady mlčenlivosti
hasičů při zásahu (H)

Duben 2017

-         
25.4.2017 od 17:00 hod

-         
26.4.2017 od 17:00 hod

o  
Organizace místa zásahu (VJ, VD, ST)

§ 
Metodický list č. 7 - Ř (u požáru, DN,
v blízkosti troleje pod napětím)

o  
Návod na vypracování a použití "Dílčí zpráva o
zásahu, Zpráva o zásahu" dle pokynu GŘ HZS č. 37/2015, kterým se stanoví
pravidla SSÚ, zásahové a ostatní činnosti JPO a činnosti OPIS HZS, dokumentace
o vedení zásahů (VJ,VD)

o  
Použivání OOP při zásahu

o  
Poskytování informací a zveřejňování záznamu
z místa (povinnosti mlčenlivosti)

Květen 2017

-         
30.5.2017 od 17:00 hod

-         
31.5.2017 od 17:00 hod

o  
Objekty se složitými podmínkami pro zdolávání
požáru v zásahovém obvodu jednotky (všichni)

§ 
Seznámení s případným provozem (exkurze)

Červen 2017

-         
27.6.2017 od 17:00 hod

-         
28.6.2017 od 17:00 hod

o  
Bojový řád JPO (novelizace) (všichni)

§ 
Č. 6 kapitoly N (nebezpečí pádu)

§ 
Č. 14 kapitoly N (Nebezpečí úrazu elektrickým
proudem)

§ 
Č. 25 kapitoly P (Hašení vodou elektrických
zařízení a vedení pod napětím)

§ 
Č. 15 kapitoly L (Únik amoniaku - novela)

§ 
Č. 5 kapitoly T (vstup do obydlí - novela)

§ 
Č. 49 kapitoly P (požáry střešních konstrukcí
s fotovoltaickým systémem)

§ 
Č. 6 kapitoly T (svahové deformace)

§ 
Č. 7 kapitoly T (havarijní kácení dřevin)

§ 
Č. 8 kapitoly T (zásah s vysokotlakým hasícím
a řezacím zařízení - kobra)

§ 
Č. 14 kapitoly S (zásahy v objektech
vězeňské služby - Bělušice)

§ 
Č. 4 kapitoly N (n ebezpečí ionizujícího záření)

§ 
Č. 6 kapitoly L (dekontaminace radioaktivního
záření)

Červenec - srpen 2017

-         
Dle domluvy

o  
Lezecký výcvik

o  
Zkoušky techniky - čerpadla a zařízení

o  
Školení obsluhy motorových pil

Září 2017

-         
Dle naplánování

o  
Námětové cvičení pro JSDHO Braňany (výročí
založení sboru)

o  
Zdravotní příprava s účastí ZZS

Říjen 2017

-         
24.10.2017 od 17:00 hod

-         
25.10.2017 od 17:00 hod

o  
Dálková doprava vody na místo zásahu (S, VJ, V)

o  
Komunikace s OPIS, na místě zásahu, analog
x digitál (všichni)

o  
Odškodnění úrazu člena JPO při zásahu

Listopad 2017

-         
28.11.2017 od 17:00 hod

-         
29.11.2017 od 17:00 hod

o  
Školení ochrany obyvatelstva

Prosinec 2017

-         
Přezkoušení členů (dle možností a složení
komise)

Plán vypracoval

Ing. Lukáš Šťastný