organizace SDH

    Sbor dobrovolných hasičů je organizační jednotkou Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, v němž jsou bezprostředně realizovány cíle sdružení. Sbor v rozsahu vymezení stanovami SH ČMS v příslušném územním obvodu, tedy v obvodu obce Braňany, analyzuje, koncipuje, koordinuje, metodicky řídí, organizačně zabezpečuje a realizuje součinnost na úseku požární ochrany s orgány obce, s veřejností a fyzickými a právnickými osobami.

    Sbor je tvořen volenými orgány a členskou základnou. Orgány jsou valná hromada, výbor sboru, starosta sboru, velitel sboru a vedoucí zájmových útvarů (mladí hasiči, ..)

    Sbor se bezprostředně zúčastňuje požární ochrany obce, veřejných a dalších prostor, fyzických a právnických osob, zejména se podílí na poradenské a konsultační činnosti, na činnosti preventivních požárních hlídek, na preventivně výchovné činnosti, na činnosti zásahových jednotek, apod…Vše vyplývá ze stanov SH ČMS a následně ze Zákona č.133/1985 Sb. o PO a dalších prováděcích předpisů.